Сайтът използва бисквитки за статистика и анонимно таргетиране. За повече подробности прочетете нашата политика за лични данни и употреба на бисквитки.

Общи условия

1.  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Уебсайтът Parfum4e.com  е интернет магазин. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта, респективно електронния магазин  Parfum4e.com   Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Parfum4e.com си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. На сайта Доставчикът публикува информация относно:

1. Описание на основните характеристики и изображения  на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

2. Продажната цена на всяка стока , с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, които не са включени в продажната цена на стоките и са свързани само с тяхната доставка до потребителя;

3. Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

4. Правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от  Закона за защита на потребителите;

5. Периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

6. Минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

7. Всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.


2. ПОРЪЧКА И ПОКУПКА


Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка (когато е възможно) и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Parfum4e.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. Регистрацията е безплатна. Регистрацията има силата на договор за предоставяне на услуга от Parfum4e.com, с произтичащите от това права и задължения.

С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия , с което се счита за обвързан с клаузите им.

При извършване на регистрация и/или поръчка потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име и фамилия , адрес, телефони и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Parfum4e.com със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти.

На е-мейл адреса,който сте посочили при Вашата регистрация ще бъде изпратено писмо с точните параметри по вашата поръчка.. Това писмо е потвърждение, че сте изпратили успешно поръчката си.След като получим Вашата поръчка, ние ще се свържем с Вас на посочения телефон или e-mail за уточняване на доставката.

Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея и след като представител на Parfum4e.com се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на компанията. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

Чрез натискане на бутони : “Вход“ , „Регистрация“ или "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Parfum4e.com съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта и потребителя е длъжен да се запознае с тях предварително.


3. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


Доставката на стоките се извършва посредством служител на Доставчика или чрез куриерска фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от потребителя.

Потребителят се задължава лично да заплати и приеме поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на Parfum4e.com, респективно в офиса на куриера  и може да се достави повторно срещу допълнително заплащане след поискване от потребителя. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Цената и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Доставчикът може да предвиди и други начини на разплащане, като обявява информацията и условията за това на уебсайта.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта.

В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


4. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА


Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта

2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането

3. Цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена

4. Не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже, да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За тази цел стоката, предмет на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без никакви следи от употреба или нарушаване на търговския и вид , в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.


5. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.


Доставчикът се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Доставчикът има право:

1. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

2. Да изпраща периодично до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;

3. Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен и  пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата единствено и само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Доставчикът:

1.  Полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата във всеки един момент;

2. Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интерне

3. Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

4. Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

5. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

7. Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Потребителят се задължава:

1. Да посочи точен и валиден телефон или телефони, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

2. Да заплати цената на заявената от него стока по договорения с доставчика начин и срок;

3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;  както и таксите за обработка на плащането ако има такива.

4. Да осигури условия за безпроблемно получаване на стоката ;

5. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

6. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Излез”

7. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

8.Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Потребителят има право на:

1. Достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

2. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

3. Да откаже да получи заявената от него за покупка стока единствено при строго  спазване на законовите изисквания от : /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство/;

4. Да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено в срок до 30 дни;

Потребителят се задължава:

1. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уеб сайта за електронна търговия Parfum4e.com  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия

2. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

в. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

3. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

4. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

5. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

6. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

7. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.


6.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . 


При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по деактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.


 7. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ


Потребителят се задължава да обезщети Доставчика и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, дело водни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. 

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.под., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ / ЛИЧНИ ДАННИ


В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от потребителя, се изисква той да подаде определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. Parfum4e.com  няма да използва тази информация по други начини, освен предвидените и посочените в настоящите условия, като с това гарантира спазването на конфиденциалността й.


 9.  ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Parfum4e.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, както и с предоставената от производителите и/или вносителите информация за стоките, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.

Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна  Parfum4e.com си запазва правото да прави корекции и промени по сайта без предизвестие. Снимките на всички продукти публикувани на сайта са илюстративни и е възможно в редки случаи, цветовете на някои стоки да се различават от действителните.

Parfum4e.com  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

Parfum4e.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до страниците на  Parfum4e.com

Parfum4e.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

Parfum4e.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.

Parfum4e.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.


10.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Приемайки настоящите Общи Условия, се счита, че Потребителят е дал съгласието си и за събирането, съхраняването и обработването от страна на доставчика (лично или посредством друго лице) на предоставените при регистрация, поръчка или покупка, лични данни, като доставчикът извършва посочените действия при условията на Закона за защита на личните данни и другите относими норматвни актове. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промотиране на събития и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Отказ от страна на потребителя за получаване на информация или рекламни и информационни съобщения се извършва съобразно действащото законодателство и настоящите Общи Условия.

Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.